مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد: تقدیر از راه و شهرسازی استان قم در اولین جشنواره نشان تعالی HSE
1396-12-08
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد:
تقدیر از راه و شهرسازی استان قم در اولین جشنواره نشان تعالی HSE

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، حسن صبوری گفت: در اختتامیه اولین جشنواره نشان تعالی HSE که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، این اداره کل لوح تقدیر برگزیده کشوری را در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان دریافت کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: این افتخار در نتیجه ارزیابی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌های تدوین شده توسط دفتر مذکور به دست آمده است.

گفتنی است اسماعیل اسدی رئیس اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم به نمایندگی از این اداره کل لوح تقدیر را دریافت کرد.

منبع: پایگاه خبری وزارت ره و شهرسازی