جلسه آشنایی با تغییرات ویرایش جدید محور ایمنی در مدل نشان تعالی HSE
1397-04-11
جلسه آشنایی با تغییرات ویرایش جدید محور ایمنی در مدل نشان تعالی  HSE

جلسه آشنایی با تغییرات ویرایش جدید محور ایمنی در مدل نشان تعالی  HSE

 

جلسه آشنایی با تغییرات ویرایش جدید محور ایمنی در مدل نشان تعالی HSE

🚨 ویژه ارزیابان محور ایمنی
تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
🌸 ارزیابان استان اراک و شهرستان شاهرود