اجباری شدن دوره های آموزشی مربوط به HSE
1397-05-02
اجباری شدن دوره های آموزشی مربوط به HSE
 اجباری شدن دوره های آموزشی مربوط به HSE از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ برای صدور، تمدید پروانه و ارتقاء پایه مهندسان و کاردان های فنی سراسر کشور در صلاحیت اجرا
 اجباری شدن دوره های آموزشی مربوط به HSE از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ برای صدور، تمدید پروانه و ارتقاء پایه مهندسان و کاردان های فنی سراسر کشور در صلاحیت اجرا
 اجباری شدن دوره های آموزشی مربوط به HSE از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ برای صدور، تمدید پروانه و ارتقاء پایه مهندسان و کاردان های فنی سراسر کشور در صلاحیت اجرا