ادامه روند روبه رشد جان باختن کارگران براثر حوادث کاری
1397-11-03
ادامه روند روبه رشد جان باختن کارگران براثر حوادث کاری


✅✅1675کارگردرسال 1396براثرحوادث کاری جانشان را ازدست دادند

❌❌جان باختن16 هزارکارگربراثرحوادث کاری در ده سال گذشته

 

🔴اخباروگزارشات کارگری27دی ماه1397:

✅براساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، طی 10 سال از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396، 15997 کارگر(15767مردو230زن)براثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند.بطورمیانگین در سال1600کارگرجانشان را براثر حوادث کاری ازدست دادند.

✅بنابه گزارش همین منبع،درسال1396تعداد 1675کارگربراثر حوادث کاری جانشان را ازدست دادند که درمقایسه با1645 کارگرجان باخته درسال1395رشد9/1درصدی را نشان می دهد.

✅قابل یادآوری است ،درسال1395هم درمقایسه با1494کارگرجان باخته براثر حوادث کاری در سال1394 بارشد 10.1 درصدی روبروبودیم.

✅همچنین طی 10سال گذشته بیشترین آمار جان باختگان 1994 کارگردر سال 1392 و کمترین آن 1224نفر در سال 1388 به ثبت رسیده است.

سال1387: 1481کارگر‼️

سال1388: 1224کارگر‼️

سال1389: 1290کارگر‼️

سال1390: 1507کارگر‼️

سال1391: 1796کارگر‼️

سال1392: 1994کارگر‼️

سال1393: 1891کارگر‼️

سال1394: 1494کارگر‼️

سال1395: 1645کارگر‼️

سال1396: 1675کارگر‼️

✅بنا بهمین گزارش، در 10 سال گذشته بیشترین قربانیان حوادث کاری در سه استان تهران با 3371، اصفهان با 1383 و خراسان رضوی با 880جان ثبت شده است که 5634 کارگررا در برمی گیرد.

✅همچنین استان های کهگیلویه و بویراحمد با 74، ایلام با 111 و خراسان جنوبی با 113 کمترین آمار قربانیان را در این مدت داشته اند. براساس همین گزارش،در حوادث کار عمده علت مرگ کارگران سقوط از بلندی است.

❌بر اساس آمارهای موجود طی 10 سال گذشته 6640 کارگر بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند که 41.5 درصد از قربانیان حوادث کار 10 ساله را در بر می گیرد.

❌پس از آن برخورد جسم سخت با 3756، برق گرفتگی 2215، سوختگی با 819 و کمبود اکسیژن با 670 کارگر جان باخته در رتبه های بعدی قرار می گیرند. همچنین 8971 کارگر دیگر نیز به دلایلی دیگر در حوادث کاری جانشان را از دست دادند.

🔴🔴درادامه جهت نشان دادن تناقض آماری وآشنایی با رویه وزارت کار خاطر نشان می شود،این وزارتخانه تعداد کارگران جان باخته درسال1396را843نفرگزارش کرده است که درمقایسه باسال1395رشد5/3درصدی را بنمایش می گذارد.

✅✅به گزارش اداره کل بازرسی کار
وزارت کار، طی 10سال گذشته 10693کارگربراثر حوادث کاری جانشان را از دست دادند.به گزارش همین منبع، سال1390با 1273کارگر وسال1395با 814کارگربترتیب بیشترین وکمترین قربانیان حوادث کاری را داشته اند.

براساس همین گزارش،همچنین ازسال1391 تاسال 1395شاهد روند نزولی جان باختگان حواث کاری بودیم.

سال 1387: 1208کارگر‼️

سال1388: 1110کارگر‼️

سال1389: 1167کارگر‼️

سال1390: 1273کارگر‼️

سال1391: 1199کارگر‼️

سال1392: 1092کارگر‼️

سال1393: 1084کارگر‼️

سال1394: 903کارگر‼️

سال1395: 814 کارگر‼️

سال1396: 843کارگر‼️