گزارش تصویری: اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE
1397-12-07
گزارش تصویری: اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE

مهندس حامد مانی فر

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

 اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE


دکتر علیرضا نتاج

مدیر طراحی و توسعه دبیرخانه نشان تعالی HSE

 اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE  اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE اختتامیه دومین جشنواره نشان تعالی HSE