گزارش تصویری: کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE
1397-12-07
گزارش تصویری: کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE
کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE

کارگاه ایمنی عملیات کار در ارتفاع

مدرس دوره: جناب آقای پیمان عراقی

 کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE


کارگاه ایمنی عملیات کار در ارتفاع

مدرس دوره: جناب آقای پیمان عراقی

 کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE

کارگاه ایمنی عملیات کار در ارتفاع

مدرس دوره: جناب آقای پیمان عراقی

 کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE

کارگاه امدادگری کمک های اولیه

مدرس دوره: جناب آقای پیمان عراقی

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE


کارگاه ارزیابی ریسک

مدرس دوره: جناب آقای رضا عرب عامری

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE


کارگاه ارزیابی ریسک

مدرس دوره: جناب آقای رضا عرب عامری

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE

کارگاه ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

مدرس دوره: جناب آقای امیدرضا ریاحی

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE


کارگاه ایمن سازی کارگاه های ساختمانی

مدرس دوره: جناب آقای امیدرضا ریاحی

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE


پرسش و پاسخ کارگاه های نشان تعالی HSE

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE


پرسش و پاسخ کارگاه های نشان تعالی HSE

کارگاه های تخصصی دومین جشنواره نشان تعالی HSE