گزارش تصویری: اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
1397-12-07
گزارش تصویری: اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE  اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
 اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE  اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE


شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی ، دریافت نشان سه ستاره در دومین جشنواره نشان تعالی HSE 

اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE


شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی ، دریافت نشان سه ستاره در دومین جشنواره نشان تعالی HSE 

اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
شرکت عوجان ایرانیان "رانی" ، دریافت نشان سه ستاره در دومین جشنواره نشان تعالی HSE 
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
شرکت نصب نیرو "گروه مپنا" ، دریافت نشان دو ستاره در دومین جشنواره نشان تعالی HSE 
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
شرکت نصب نیرو "گروه مپنا" ، دریافت نشان دو ستاره در دومین جشنواره نشان تعالی HSE 
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

اهداء تندیس ارزیاب برتر دومین جشنواره نشان تعالی HSE به انتخاب کمیته ارزیابان،
"جناب آقای محمد مهدی محمدی "

اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE

اهداء تندیس ارزیاب برتر دومین جشنواره نشان تعالی HSE به انتخاب کمیته ارزیابان،
"جناب آقای محمد مهدی محمدی "

اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
شرکت چاووش راه بنا  ، بالاترین سطح انطباق نتیجه خودارزیابی و ارزیابی نهایی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE
شرکت چاووش راه بنا ، بالاترین سطح انطباق نتیجه خودارزیابی و ارزیابی نهایی در دومین جشنواره نشان تعالی HSE 
اهدا تندیس و تقدیرنامه ها در دومین جشنواره نشان تعالی HSE