تأکید مهندس طاهری اصل بر همراهی و مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در طرح نشان تعالی HSE
1396-09-22
تأکید مهندس طاهری اصل بر همراهی و مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در طرح نشان تعالی HSE

مهندس طاهری اصل عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضمن بازدید از غرفه نشان تعالی HSE در "همایش ملی ساختمان پایدار مصرف بهینه انرژی"، بر همراهی و مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در طرح نشان تعالی HSE تأکید کردند.


تأکید مهندس طاهری اصل بر همراهی و مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختماندر طرح نشان تعالی HSE تأکید مهندس طاهری اصل بر همراهی و مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختماندر طرح نشان تعالی HSE