سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی ، میزبان دبیر اجرایی جشنواره نشان تعالی HSE
1396-09-26
سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی ، میزبان دبیر اجرایی جشنواره نشان تعالی HSE

در تاریخ 27 آذر ماه 1396 سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی ، میزبان جناب آقای دکتر کاظم نعیمی مطلق، دبیر اجرایی جشنواره نشان تعالی HSE خواهد بود. دکتر نعیمی مطلق در ساعات 13 الی 17 همان روز سخنرانی نیز خواهند داشت.