در راستای آشنایی و اشراف هرچه بیشتر مخاطبان و سازمان‌های متقاضی، با رسالت و ماموریت دبیرخانه نشان تعالی HSE و هم‌چنین چگونگی شکل‌گیری کمیته‌های متناظر و اجرای فرآیند ارزیابی نسبت به تهیه و تدوین موشن‌گرافی اقدام گردید. این دبیرخانه در جهت دستیابی به نوآوری و حفظ جامعیت این طرح نسبت به ادامه این مسیر تاکید داشته و در آینده نه‌چندان دور نسبت به انتشار و مطالب تکمیلی مرتبط با هر یک از حوزه‌ها بصورت مجزا گام برمی‌دارد.

"با ما همراه باشید"

دبیرخانه نشان تعالی HSE

#همیشه_خبر_میکند