سطوح نشان تعالی HSE

در هر دوره پس از بررسی امتیازات کسب شده توسط متقاضیان ، بهترین سطح رشد در گروه مذکور معرفی میگردد.

 

 

 

نکات مهم  :

  1. سازمان ها برای هر سال حضور خود در فرآیند ارزیابی نشان بصورت متمادی و در صورت احراز شرایط، فقط یکبار گواهینامه تعهد به تعالی HSE و نشان تعالی HSE را دریافت خواهند نمود و در صورت کسب امتیاز همان سطح در سال بعد فقط اعتبار سطح کسب شده توسط دبیرخانه تمدید خواهد گردید و در صورت کسب امتیاز در سطحی پایین تر از سال های گذشته سطح کسب شده مورد تایید نخواهد بود.
  2. اعتبار سطوح تعهد به تعالی و نشان تعالی HSE یکسال از تاریخ دریافت آن می باشد که سازمان ها با اشاره به سال احراز و سطح مورد تایید در مدت اعتبار گواهی  یا نشان می توانند در تبلیغات خود از آن بهره برداری نمایند.
  3. از آنجا که پایه ارزیابی ارزیابان نشان تعالی HSE ، خودارزیابی صحیح و دقیق توسط ارزیابان داخلی سازمان‌ها است. بنابراین سازمان‌ها می‌بایست با توجه به راهنمای تدوین اظهارنامه نشان تعالی HSE ، نسبت به انجام خودارزیابی بر اساس راهنما اقدام نمایند.
  4. معرفی تیم خودارزیابی در اظهارنامه نشان تعالی HSE الزامی است.