ارکان نشان تعالی HSE  بقرار زیر است:

ریاست گروه تدوین‌کننده مدل نشان تعالی HSE : مجتبی اردستانی - ریاست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

دبیر اجرایی: کاظم نعیمی مطلق

دبیر علمی: ایرج محمدفام

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل: کمال احمدیان‌راد

چارت نظامنامه