فواید حضور در نشان تعالی HSE برای سازمان ها

  • شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود با تمرکز و محوریت HSE فعالیتها و تمرکز بر استراتژی HSE
  • ایجاد زمینه هایی به منظور افزایش ارتقاء HSE فعالیت ها و بهبود مدیریت HSE سازمان و نهایتاً افزایش قدرت رقابت و افزایش سهم بازار
  • سنجش قابلیت های سازمان ، در برابر سازمان های مشابه و یا رقبا
  • ارایه یک نگرش واقع بینانه در بین سازمان در ارتباط با HSE فعالیت ها
  • به اشتراک گذاری و فراگیری روش ها و موفقیت های سایر سازمان ها در زمینه مدیریت HSE
  • دریافت گواهینامه های تعهد به تعالی ، نشان تعالی و تندیس زرین و بلورین تعالی HSE در دامنه کاربرد مربوطه
  • امکان استفاده از مزایای مراجع قانون گزار و نظارتی برای سازمان های برتر تعالی HSE
  • امکان استفاده از مزایای ایجاد شده برای مدیران HSE  و مدیران عامل سازمان های برتر